top of page

חתונות

חתונה היא רגע מאוד מיוחד -  

היא הצהרת כוונות, התחייבות הדדית, הפיכת החלטה עקרונית לדבר ממשי. 

כמו כל שאר ההחלטות שצריך לקבל לגבי האירוע, כך ראוי שגם הטקס יהיה כזה המייצג את הזוג, אמונותיו ותפיסותיו. 

חתונה יהודית-ישראלית-שוויונית שנבנית יחד עם הזוג* היא בדיוק כזו. 

בתהליך של לפחות שלושה מפגשים נבין יחד את מבנה החתונה המסורתי, את תוכן ומהות החלקים השונים ונבנה יחד את הטקס. 

מתוך היכרות, ידע, בחירה והתאמה לתפיסות העולם שלכןם, וגם שלי. 

לימוד משותף שיוצר את הטקס, ומעצים את החוויה. 

*זוג - מכל מין ומגדר

bottom of page